Peltojen kasvukunto kohdilleen peltomaan laatutestin avulla – tilaisuus Tuusulassa

Kotimainen ruoantuotanto vaatii säilyäkseen elinvoimaisen peltomaan, jota voidaan havainnoida peltomaan laatutestin avulla. Kaikkien ympäristökorvaukseen sitoutuneiden viljelijöiden täytyy tehdä ja palauttaa peltomaan laatutestin itsearviointilomake kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 30.4.2018. Mäntsälässä ja Tuusulassa toimiva VILKKU-hanke tarjoaa apua viljelijöille peltomaan laatutestin tekemiseen.

Hankevastaava Janne Heikkinen VILKKU-hankkeesta toivottaa viljelijät hankkeen pellonpiennartilaisuuteen Tuusulaan katsomaan, miten peltomaan laatutesti tehdään käytännössä. Hän kertoo, että laatutestin avulla saadaan tietoa pellon kemiallisesta, fysikaalisesta ja biologisesta tilasta sekä maan laadun kokonaisvaltaisesta tilanteesta. Havaintojen perusteella peltolohkolle osataan tehdä oikeita parannustoimia sen kasvukunnon parantamiseksi. Viljelymaan hyvästä kasvukunnosta kiittää niin tilan talous kuin ympäristö.

Peltomaan laatutesti koostuu kolmesta osiosta: itsearvioinnista, kuoppahavainnoinnista ja täydentävistä mittauksista, kertoo Heikkinen. Itsearvioinnissa käytetään peltolohkon taustatietoja, käytettyjä viljelytekniikoita ja viljelykiertoa. Kuoppahavainnointi on testin tärkein osio. Siinä tehdään lapiolla kaivetusta kuopasta ja otetuista maanäytteistä aistinvaraisia havaintoja maan rakenteesta, muruista, maan lohkeavuudesta, lierokäytävistä, juurikanavista ja kasvustotähteen hajoamisesta.

Täydentävissä mittauksissa tarkastellaan veden imeytymisnopeutta maahan sekä lierojen määrää sinappiveden avulla. Kastelierot ovat hyödyllisiä, sillä ne kaivavat metrin syvyisiä onkaloita, joita pitkin ilma ja vesi pääsevät syvemmälle maahan. Samalla lierot sekoittavat orgaanista ainesta syvemmälle maahan.

Puintien jälkeen, ennen mahdollisia pellon muokkaustoimenpiteitä, on hyvä aika tehdä peltomaan laatutesti, muistuttaa Heikkinen. Sadonkorjuun jälkeen maa on asettunut mahdollisimman luontaiseen tilaan, eivätkä kevään kylvötoimet enää vaikuta maan tiiviyteen.

Vuoden 2017 kasvukauden kylmyys ja sateiset syyskelit ovat viivästäneet sadonkorjuuta. Tämä vaikeuttaa myös peltomaan laatutestin tulkintaa, toteaa Heikkinen. Liian kostean maan rakennetta on vaikea tulkita, sillä kovakin savimaa pehmenee kostuessaan ja maan murustuvuus muuttuu. Kylmä kesä vaikuttaa myös maaperäeliöiden aktiivisuuteen ja orgaanisen aineksen hajoamisnopeuteen.

Peltomaan laatutestiä esittelevä pellonpiennartilaisuus järjestetään torstaina 12.10.2017 klo 12-15 Tuusulassa Äijänsaarentiellä (opastus Eriksnäsintieltä). Lisätietoa asiasta antaa hankevastaava Janne Heikkinen, puh. 040 3144 735, sähköposti etunimi.sukunimi@tuusula.fi.

VILKKU-hanke välittää tietoa viljelijöille maan kasvukuntoa ja vesitaloutta parantavista toi-menpiteistä. Samalla kun vähennetään peltoviljelyn vesistökuormitusta, parannetaan myös ti-lojen taloudellista tulosta. VILKKU-hanke on maatalouden ja vesiensuojelutoimijoiden yhteis-työhanke, josta vastaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskus. Verkosta VILKKU löytyy osoittees-ta www.facebook.com/vilkkuhanke.