Ojituksen kunnostus

Onnistuneen peltoviljelyn edellytyksenä on maan riittävä kuivatus, joka toteutetaan peruskuivatuksella ja paikalliskuivatuksella. Peruskuivatuskeinoja ovat ojitukset, purojen ja valtaojien perkaukset tai putkitukset ja peltoalueiden pienehköt pengerrykset. Paikalliskuivatus hoidetaan pellolla pienemmillä avo-ojilla tai salaojilla.

Aloita ojituksen suunnittelu selvityksillä

On tärkeää selvittää, johtuuko märkyys pellon paikalliskuivatuksesta vai onko kyseessä peruskuivatukseen liittyvät ongelmat. Eli ovatko ongelmat pellolla vai sen ulkopuolella?

  • Aloita selvittämällä ongelmakohdat: Onko oja syöpynyt tai liettynyt? Onko valtaojien vedenjohtokyky heikentynyt? Padottavatko ojat tai rummut vettä? Onko peltomaa tiivistynyt? Ovatko salaojat puutteelliset tai tukkeutuneet?
  • Selvitä, kuinka laajalla alueella ongelmia ilmenee.
  • Selvitä kunnostuksen hyödynsaajat sekä heidän halukkuutensa osallistua kunnostukseen ja kustannuksiin.
  • Selvitä aiemmat ojitukset ja perkaukset, suunnitelmat ja mahdollisen ojitusyhteisön olemassaolo. Huom. paikallisen ELY-keskuksen arkistoista tai maakunta-arkistosta löytyvät tiedot valtion tukea saaneista ojitushankkeista sekä ojitusyhteisöistä.

Ojituksen lupa- ja ilmoitusvelvollisuudet

Selvitä lupa- ja ilmoitusvelvollisuudet.Vähäisestä ojituksesta ei tarvitse ilmoittaa. Muusta kuin vähäisestä ojituksesta on ilmoitettava ELY-keskukselle vähintään 60 vuorokautta etukäteen.

Ojitus eli uuden ojan tekeminen vaatii vesilain mukaisen luvan, jos siitä voi aiheutua vesialueen pilaantumista tai jokin muu haitallinen vaikutus vesistössä. Myös ojan kunnossapito voi vaatia luvan. Jos esimerkiksi ojituksessa perattu puro on ajan myötä palautunut luonnontilaisen kaltaiseksi, vaatii sen kunnossapito luvan. Vesistöä pienempiä uomia eli noroja koskee lisäksi oma sääntelynsä.

Vesilain lupaa haetaan aluehallintovirastosta. ELY-keskus arvioi ojitusilmoituksen perusteella tarvitaanko lupa. Ilmoitusten ja lupahakemusten laatimiseen kannattaa panostaa. Huolellinen suunnittelu ja tarvittavat selvitykset lyhentävä käsittelyaikaa, kun täydennyksiä ei tarvita.

Lisää tietoa ojituksen lupa- ja ilmoitusvelvollisuudesta ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.

Ojitustoimitus

Laaja-alaiset, useita kiinteistöjä koskevat ojitushankkeet on yleensä käsiteltävä ojitustoimituksessa. Toimitusta haetaan ELY-keskuskukselta.

Toimituksessa käsitellään ojitusta koskeva suunnitelma ja sen toteuttamisedellytykset, laaditaan kustannusarvio ja päätetään kustannusten jakamisesta hyödynsaajien kesken. Toimituksessa määrätään myös mahdollisten vahinkojen korvaamisesta tai toimenpiteistä vahinkojen estämiseksi.

Yhteisen ojituksen toimeenpanoa ja kunnossapitoa varten on tavallisesti perustettava maanomistajien muodostama ojitusyhteisö.

Lue lisää ojitustoimituksesta ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.

Sopimusojitus

Ojituksesta hyötyä saavat maanomistajat voivat tehdä sopimuksen yhteisestä ojituksesta, jos kukaan ei vaadi suunnitelman vahvistamista ojitustoimituksessa eivätkä vesilain säädökset sitä muutoin edellytä. Ojittamisesta tulee tehdä ojitusilmoitus paikalliseen ELY-keskukseen.

Kunnossapito vai peruskorjaus?

Vesilain mukaan hyödynsaajien tai ojitusyhteisön on huolehdittava ojan kunnossapidosta. Kunnossapidoksi luetaan laajuudeltaan suppeat ja vanhan ojitustoimituksessa vahvistetun suunnitelman mukaiset toimet. Kunnossapitohanke muuttuu peruskorjaushankkeeksi silloin, kun vanha peruskuivatussuunnitelma uusitaan kokonaan tai merkittäviltä osin.

Kunnossapitotoimista kannattaa ilmoittaa varmuuden vuoksi paikalliseen ELY-keskukseen, jotta voidaan arvioida niiden luvan ja ojitustoimituksen tarpeellisuus.

Lue lisää ympäristöhallinnon verkkopalvelusta. 

Peruskuivatustuen hakeminen

Yhteistä peruskuivatushanketta varten voidaan hakea tukea paikallisen ELY-keskuksen kautta.

Ojituksen toteutus

Ennen ojituksen aloitusta tarkastetaan, että tarvittavat luvat on hankittu. Kaivuutöiden aloittamisesta kannattaa ilmoittaa naapureille, kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja paikalliselle ELY-keskukselle. Vastuu suunnittelun ja toteutuksen aikaisista mahdollisista ympäristövahingoista ja haitoista on suunnittelijalla ja toteutusorganisaatiolla.

Kuva: Janne Heikkinen