Mäyränojan kunnostus Tuusulassa

Mäyränoja on valuma-alueeltaan toiseksi suurin Tuusulanjärveen laskevista puroista. Sen valuma-alueen pinta-ala on 15,53 km2 ja se virtaa yli 8 km matkan läpi peltoalueiden ennen kuin se laskee Tuusulanjärveen.

Puron vedenlaatua on seurattu yli 40 vuoden ajan eivätkä kiintoaineen ja ravinteiden määrät ole juurikaan vähentyneet. Mäyränojan veden keskimääräinen fosforipitoisuus on korkea, yli 100 µg/l. Järveen kohdistuvaa kuormitusta on pyritty vähentämään rakentamalla pieniä kosteikkoja ja laskeutusaltaita. Kuormitusta ei kuitenkaan ole saatu vähenemään ja ojasta kulkeutuu Tuusulanjärveen keskimäärin 215 tonnia kiintoainetta vuodessa.

Mäyränojan valuma-alueen alaosa on suurelta osin herkästi tulvivaa peltomaata, tulvat vaivaavat ja vaikeuttavat viljelyä erityisesti alavalla Puolmatkan alueella. Viime vuosien sateiset syksyt ja leudot talvet ovat lisänneet tulvariskiä, kun aiemmin tulvia esiintyi vain keväisin lumien sulaessa. VILKKU-hanke on selvittänyt tulvien ehkäisymahdollisuuksia ja uoman vedenjohtokyvyn parantamista.

Mäyränojalla vedenjohtokykyä pitäisi parantaa perkauksella ja peruskunnostuksella. Tulvatasanteet lisäisivät vesitilavuutta ja pidättävät veden mukana kulkeutuvaa kiintoainetta. Hauen on havaittu nousevan kutemaan melko kauas yläjuoksulle asti ja kunnostuksella voitaisiin parantaa myös niiden kutualueita.

Kuva: Jaana Hietala